Maria Beisert

Maria Beisert

Prof. dr hab., prawniczka, psycholog, seksuolog, biegła sądowa. Jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu i Kierownikiem Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii działającego przy Instytucie Psychologii UAM. Wice Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia. Autorka licznych publikacji dotyczących rozwoju psychoseksualnego, wykorzystywania seksualnego i pedofilii. (do uzupełnienia)
Alicja Budzyńska

Alicja Budzyńska

Psycholog, absolwentka Wydziały Psychologii UW, oraz podyplomowych studiów  „Problemy Rodziny” w  IPiR UW, biegły sądowy  z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w diagnozowaniu spraw rodzinnych, nieletnich i małoletnich w postępowaniu karnym, mediator w sprawach rodzinnych i karnych, ma Certyfikat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia’ .  W  FDN pełni funkcję psychologa i koordynatora Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” . Zajmuje się diagnozą dzieci krzywdzonych i ich rodzin oraz  interwencją i pomocą psychologiczną  świadczoną ofiarom przestępstw i ich rodzinom. Prowadzi Studium sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci, Klub Biegłego, koordynuje Warszawską Sieć Pomocy Dzieciom. Prowadzi szkolenia dla sędziów, prokuratorów, biegłych sądowych i innych profesjonalistów, związane z problematyką udziału dzieci w procedurach prawnych oraz diagnozy dzieci krzywdzonych, wykorzystywanych seksualnie. Ważniejsze publikacje: „Poradnik: jak przesłuchiwać dziecko”, „Diagnoza dziecka wykorzystywanego seksualnie” w:  „Diagnoza, interwencja i pomoc psychologiczna dzieciom wykorzystywanym seksualnie”, „Dziecko uczestniczące w procedurach karnych”.
Karen De Wilde (Belgia)

Karen De Wilde (Belgia)

Magister studiów edukacyjnych, specjalizacja w zakresie niepełnosprawności (Uniwersytet w Leuven, 1985), magister seksuologii (Uniwersytet w Leuven, 2013). Zaczęła pracę w krajowej instytucji SRE (Sex and Relationships Education) w 1991 r. Przez pierwsze 10 lat pracowała z młodzieżą i dziećmi w szkołach i innych instytucjach w Belgii. Od 2001 r. pracuje w Sensoa realizując treningi dla profesjonalistów w ramach SRE w kraju i za granicą. Od początku w największym stopniu zainteresowana pracą z osobami z niepełnosprawnością  w zakresie seksualności. Od około 15 lat niemal wyłącznie zajmuje się tym obszarem tematycznym w ramach SRE. Niemal 50% czasu zawodowego poświęca szkoleniom z zastosowania „Systemu flagowego” w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Urodzona we Flandrii (Belgia) w sierpniu 1962 r, żona Jana, ma córkę Marieke i dwóch synów Sandera I Bavo.
Jerzy Drobotko

Jerzy Drobotko

Mgr pedagogiki specjalnej; specjalność- rewalidacja upośledzonych umysłowo, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończył Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, odbył szkolenia i zdobył doświadczenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży oraz Psychologicznego Treningu Grupowego (podejście psychodynamiczne). Doświadczenie zawodowe: staż pracy 18 lat: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku (obecnie pfunkcję dyrektora przedszkola), Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (szkolenia nauczycieli w zakresie rewalidacji indywidualnej, treningu rozwoju osobistego oraz rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju). W przeważającej mierze jego doświadczenie zawodowe w pracy z klientem niepełnosprawnym dotyczy dzieci i młodzieży z autyzmem oraz wsparcia ich rodzin. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością w ramach Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Izabela Fornalik

Izabela Fornalik

Dr n. hum., pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, wykładowczyni, realizuje zajęcia dydaktyczne na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną (osoby ze spektrum autyzmu, komunikujące się AAC, z niepełnosprawnością ruchową). Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi poradników pt.: „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” oraz „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.” W Stowarzyszeniu „Bardziej Kochani” oraz w Fundacji JiM w Łodzi prowadzi punkt konsultacyjny (dotyczący seksualności) dla rodziców oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Obecnie zdobywa kwalifikacje psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jest ponadto członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością.
Justyna Holka-Pokorska

Justyna Holka-Pokorska

Dr n. med. specjalista psychiatra, seksuolog i psychoterapeuta. Od wielu lat związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie pracuje jako adiunkt w III Klinice Psychiatrii. Ostatnio zainicjowała powołanie Poradni Psychiatrii Płci i Rodzicielstwa w IPiN, gdzie diagnozowane i leczone są zaburzenia psychiczne związane z cyklem życiowym kobiet i mężczyzn. Jako wykładowca współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako seksuolog współpracuje z Centrum Terapii Lew-Starowicz oraz prowadzi własną praktykę ambulatoryjną. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z wpływem hormonów płciowych na stan psychiczny, zachowanie oraz seksualność kobiet i mężczyzn. Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Zbigniew Izdebski

Zbigniew Izdebski

Prof. dr hab. n. hum.; pedagog, doradca rodzinny, seksuolog, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2005-2012 Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ. Inicjator i organizator Ogólnopolskich Debat o Zdrowiu Seksualnym. Prezes Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią „Pro-Ecpat”(2002), Honorowy Członek Niemieckiego Towarzystwa Wychowania Seksualnego (2008), Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”. Od 2010 roku jest Współpracownikiem Naukowym Instytutu ds. Badań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinsey’a w Uniwersytecie Indiana w USA. W latach 2005-2011 Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Medycyny, odznaczony złotym medalem Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera za humanizację medycyny.  Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Jest autorem licznych polskich i międzynarodowych badań nad seksualnością człowieka. Popularyzuje wiedzę z zakresu zdrowia seksualnego w prasie, radiu i telewizji.
Katarzyna Karczewska

Katarzyna Karczewska

Mgr inż., architekt, absolwentka Politechniki Gdańskiej; Prezeska Gdyńskiej Fundacji „Dom Marzeń”, od 10 lat zaangażowana w liczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gdyni. Inicjatorka i realizatorka licznych projektów, w tym: „Oswajanie Dorosłości” (dotyczący seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną), „O czym myślisz, kiedy na mnie patrzysz?” (dotyczący wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną). W ramach Fundacji organizuje naukę języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz naukę gry na kotłach karaibskich. Prywatnie żona Marka i mama czterech córek, w tym 21-letniej Marty z zespołem Downa.
Izabela Mężyk

Izabela Mężyk

Dr nauk o zdrowiu, mgr położnictwa, pielęgniarka, edukator seksualny. Starszy wykładowca w Zakładzie Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety SUM w Katowicach. Dziesięcioletnia praca na stanowisku położnej w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej była motywatorem pogłębiania zainteresowań naukowych związanych z seksualnością oraz opieką ginekologiczno – położniczą skierowaną do kobiet z niepełnosprawnością. Praca na stanowisku wykładowcy umożliwiła połączenie dwóch pasji: położnictwa i edukacji seksualnej, skierowanej głównie do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Koordynator przedmiotów z zakresu edukacji seksualnej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych na kierunkach: położnictwo i fizjoterapia SUM w Katowicach. Edukator seksualny w warsztatach terapii zajęciowej, zespołach aktywności zawodowej oraz w szkole specjalnej na terenie województwa śląskiego. Współautor, autor 60 publikacji naukowych, w tym m.in. 4 rozdziałów w podręczniku „Kobieta niepełnosprawna w praktyce ginekologicznej” oraz artykułów i rozdziałów w monografiach, m.in: „Opieka ginekologiczna nad dziewczynkami i kobietami niepełnosprawnymi intelektualnie”, „Zdrowie ginekologiczne dziewczynek niepełnosprawnych”,Przygotowanie do holistycznej opieki nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie w opinii studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach”, „Jakość życia matek dzieci niepełnosprawnych”,Dojrzewająca dziewczynka z niepełnosprawnością intelektualną – trudny czas dorastania”. Aktywny uczestnik konferencji i akcji prozdrowotnych na terenie województwa śląskiego związanych z seksualnością osób z niepełnosprawnością.

Katarzyna Muzyka-Placzyńska

Katarzyna Muzyka-Placzyńska

Lekarz, ginekolog. Absolwentka Warszawskego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje w Klinice Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy. W ramach pracy w Poradni Ginekologicznej Szpitala Bielańskiego opiekuje się pacjentkami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Uczestniczyła w obozie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Remigiusz Kijak

Remigiusz Kijak

Dr n. hum. w zakresie pedagogiki, specjalność naukowa: pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych. Kierownik Pracowni Badań nad Seksualnością Osób Niepełnosprawnych przy Katedrze Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe to współczesne orientacje w studiach nad seksualnością osób niepełnosprawnych, pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych jako teoretyczny obszar badań w pedagogice specjalnej, a także, rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie, doświadczenia i funkcjonowanie seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaburzenia seksualne, dorosłość i starość osób niepełnosprawnych intelektualnie w tym zagadnienia budowania relacji, tematyka związków, małżeństwa i rodziny osób niepełnosprawnych. Autor między innymi monografii „Seks i niepełnoprawność – doświadczenia seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie” oraz „Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina” oraz licznych artykułów naukowych. Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Bartłomiej Nowosadowski

Bartłomiej Nowosadowski

Użytkownik AAC, brązowy medalista mistrzostw Polski w Bocci 2015, reprezentant Polski w tej dyscyplinie sportu. Uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy w Białobrzegach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”. Stawia kroki w samodzielność, mieszkając w domu wspieranym prowadzonym przez Stowarzyszenie.
Katarzyna Pachniewska

Katarzyna Pachniewska

Absolwentka Wydziału Psychologii (specjalizacja w  zakresie psychologii klinicznej dziecka, psychologii rehabilitacyjnej dzieci i młodzieży) i Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej). Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego przy Wydziale Pedagogicznym UW oraz  Podyplomowe Studia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie  w zakresie Seksuologii Klinicznej. Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością  Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Współpracuje jako wykładowca z Podyplomowymi Studiami Seksuologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS, Strefą Rodzica i Strefą Psyche SWPS. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością. Specjalizuje się w obszarze dziecięcej psychologii klinicznej,  rozwoju psychoseksualnego i seksualności dziecięcej oraz seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną.Na co dzień pracuje również jako psycholog diagnosta i terapeuta w Poradni Wczesnej Interwencji, Przedszkolu Specjalnym i OREWie

Angelika Pasek-Gilarska

Angelika Pasek-Gilarska

Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zajmuje się zawodowo prawnym wsparciem organizacji pozarządowych. Swoje zawodowe zainteresowania rozwija w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Doświadczony trener. Szkoli w programie MEN i Fundacji Dzieci Niczyje „Chronimy Dzieci”.
Agnieszka Pilch

Agnieszka Pilch

Wicedyrektor i koordynator d/s AAC w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, członek Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” (prezes w latach 2009 – 2015) oraz ISAAC, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami, ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, autorka artykułów o tematyce AAC i wykorzystania technologii wspomagającej w komunikacji. Prowadzi szkolenia dotyczące AAC. Tłumaczka na symbole podręcznika do katechezy „Ja też jestem chrześcijaninem”, recenzentka adaptowanej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wersji podręcznika dla MEN-u „Nasz elementarz” i „Nasza szkoła”. Prelegentka podczas konferencji o tematyce pracy z osobami z niepełnosprawnością, szczególnie AAC, w kraju i za granicą, staż w Percy Hedley Fundation
Paweł Pilch

Paweł Pilch

Pedagog i edukator seksualny, nauczyciel w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu. Ukończył Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego przy Wydziale Pedagogicznym UW. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością i problemami w porozumiewaniu się. Organizator zamojskich koncertów AAC propagujących wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się.
Joanna Płuska

Joanna Płuska

Psycholog certyfikujący się w dziedzinie psychoterapii i seksuologii. Zawodowo związana z Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz edukację seksualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz poradnictwo, psychoterapię i grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu promocji zdrowia seksualnego dla młodzieży, dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów a także dla specjalistów. W swojej pracy z klientami ze sprzężoną niepełnosprawnością wykorzystuje metody AAC –  komunikacji wspomaganej i alternatywnej. Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Aafke Scharloo (Holandia)

Aafke Scharloo (Holandia)

Psycholog kliniczny pracujący w Holandii w obszarze niepełnosprawności, wykorzystania seksualnego, przemocy fizycznej i traumy. Po wielu latach zatrudnienia w licznych organizacjach, od 10-ciu lat jest niezależnym specjalistą. Posiada profesjonalne przygotowanie, wiedzę i doświadczenie w przesłuchiwaniu i terapii ofiar przemocy, w tym także z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje zarówno z ofiarami, jak i sprawcami przemocy seksualnej z niepełnosprawnością, a także z ich rodzinami. Podejmuje liczne działania na terenie całego kraju pozwalające postawić diagnozę w sytuacji podejrzenia o wykorzystywanie seksualne. Trenerka i superwizorka w tym obszarze działań oraz członek Państwowego Zespołu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i przemocy seksualnej w Holandii. Współautorka książki i programu dotyczącego przemocy seksualnej: „SOS. Ustrukturyzowana pierwsza pomoc dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów”.
Wiesław Sokoluk

Wiesław Sokoluk

„Nieślubne dziecko” pedagogiki i seksuologii, specjalizacja: seksuologia kliniczna i seksuologia wieku rozwojowego, której sercem jest bliższy. Połowę życia zawodowego przepracował z dorosłymi (terapia czynnościowych zaburzeń seksualnych, terapia par) a drugą połowę z dziećmi i młodzieżą. Całe życie zajmuje się edukacją seksualną, edukacją społeczną i dydaktyką. Drugi obszar zainteresowań to – jak mawia – „brzydsza strona seksu” czyli profilaktyka infekcji przenoszonych drogą płciową, w tym HIV/AIDS (wieloletnia współpraca z UNDP) – doradca w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym. Autor artykułów i publikacji popularnonaukowych, w tym poradnika metodycznego dla nauczycieli „Wychowanie d życia w rodzinie”. Współautor książek dla dzieci i młodzieży: „100% mnie, czyli książka o miłości, seksie i zagłusza czach. Niezbędnik młodego człowieka” oraz ”Skąd się (nie)biorą dzieci?”. Superwizor PTS oraz członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Wojciech Światłowski

Wojciech Światłowski

Mgr pedagogiki specjalnej; specjalność- rewalidacja upośledzonych umysłowo, surdopedagog, tyflodydaktyk. Ukończył Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, posiada doświadczenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończył szkolenia z zakresu Psychoterapii Indywidualnej (podejście psychodynamiczne) oraz Systemowej Terapiii Rodzin. Doświadczenie zawodowe: staż pracy 26 lat,  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (szkolenia nauczycieli w zakresie rewalidacji indywidualnej, treningu rozwoju osobistego oraz rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju). W przeważającej mierze jego doświadczenie zawodowe w pracy z klientem niepełnosprawnym dotyczy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu, znacznym, głębokim oraz z problemami komunikacyjnymi, a także deficytami wzroku i słuchu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością w ramach Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Monika Zima-Parjaszewska

Monika Zima-Parjaszewska

Dr n. hum., prawniczka; współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.  Doktor nauk prawnych, ukończyła egzaminem sędziowskim aplikację sądową, adiunkt w Katedrze Prawa i Kryminologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wiceprezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Specjalistka w dziedzinie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i antydyskryminacyjnego, w szczególności statusu prawnego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ubezwłasnowolnienia. Ekspertka wielu organizacji pozarządowych: Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Kampanii Przeciw Homofobii, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Autorka wielu publikacji dotyczących praw człowieka, zasady równego traktowania, sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Trenerka z zakresu praw człowieka, prawa antydyskryminacyjnego, współautorka programu szkoleń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Self-Adwokatów.