Regulamin

Regulamin Konferencji „Trudne pytania … Dobre rozwiązania. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Praktyczna konferencja szkoleniowa”, która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2016 roku w Gdyni oraz warsztatów dla specjalistów „SOS: ustrukturyzowane narzędzie pierwszej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością – ofiar przemocy seksualnej, ich rodzin oraz opiekunów”, które odbędą się w dniu 16 kwietnia 2016r w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia


 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Organizatorami konferencji „Trudne pytania … Dobre rozwiązania. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Praktyczna konferencja szkoleniowa”, która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2016 roku w Gdyni oraz warsztatów dla specjalistów „SOS: ustrukturyzowane narzędzie pierwszej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością – ofiar przemocy seksualnej, ich rodzin oraz opiekunów”, które odbędą się w dniu 16 kwietnia 2016r w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia są: dr Izabela Fornalik, Miasto Gdynia, Gdyńska Fundacja Dom Marzeń oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni.
  Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2016 r. do odwołania. Wszelkich informacji, dotyczących organizacji konferencji należy szukać na stronie: www.seksualnoscniepelnosprawnych.edu.pl.


 2. REJESTRACJA
  1. Warunkiem udziału w konferencji oraz warsztatach jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego on-line najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2016 r. oraz dokonanie do tego dnia wpłaty należności na rachunek Organizatora.
  2. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Dziękujemy za złożenie zgłoszenia. Na Twoją skrzynkę mailową została wysłana informacja na temat Twojego zgłoszenia udziału w konferencji. Prosimy o sprawdzenie zgodności wszystkich danych.”
  3. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć także w ciągu dwóch dni roboczych na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie logowania. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK KONFERENCJI. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres email:  seksualnoscniepelnosprawnych@gmail.com.
  4. Rezygnacja z udziału w konferencji i warsztatach jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie pisemnej bądź e-mailowej. Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. Informujemy, że ukształtowane historycznie koszty potrąceń kształtują się następująco: do 31 dni przed dniem konferencji – 20 %, od 30 do 15 dni przed dniem konferencji – 50 %, od 14 do 7 dni przed dniem konferencji – 80 %.Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji później niż na 6 dni przed jej rozpoczęciem organizatorzy nie zwracają wniesionej opłaty.
  5. W przypadku odwołania konferencji i warsztatów z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

 3. PŁATNOŚĆ
  1. Drugim warunkiem udziału w konferencji oraz warsztatach jest dokonanie opłaty w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza na numer rachunku bankowego Organizatora: PKO BP 17 1020 1853 0000 9102 0099 2594.  Adres do przelewów: PSOUU Koło w Gdyni, ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia
z dopiskiem w tytule przelewu: KONFERENCJA oraz własne imię i nazwisko (przy zgłoszeniu na Konferencję) lub WARSZTAT SOS  oraz własne imię i nazwisko (przy zgłoszeniu na warsztaty).
  2. Niedokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.
  3. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie 7 dni przed dokonaniem ponownej rejestracji należy najpierw skontaktować się z organizatorem (adres e-mail: seksualnoscniepelnosprawnych@gmail.com).
  4. Koszt udziału w konferencji szkoleniowej obejmuje uczestnictwo w konferencji oraz catering podczas konferencji.
  5. Koszt udziału w warsztatach dla specjalistów SOS obejmuje uczestnictwo w warsztatach oraz catering.
  6. Opłaty nie obejmują ubezpieczenia oraz noclegów.
  7. Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:
   1. 250 zł – w przypadku dokonania wpłaty do dnia 15 marca 2016r.,
   2. 280 zł – w przypadku dokonania wpłaty od dnia 16 marca 2016r. do dnia 7 kwietnia 2016r.
    Decyduje data dokonania przelewu.
  8. Koszt udziału w warsztatach dla specjalistów wynosi 250 zł.
  9. Organizator wystawia fakturę VAT, którą każdy z uczestników będzie mógł odebrać na konferencji.
  10. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
  11. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika z jednej instytucji /firmy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozbicie opłat konferencyjnych jednego uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Organizatorem konferencji z podaniem pełnych danych instytucji/ firm (nazwa, adres, NIP).

 4. OBECNOŚĆ PODCZAS KONFERENCJI
  1. Każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się do działającego w dniach 14 i 15 kwietnia 2015 r. SEKRETARIACIE KONFERENCJI w miejscu konferencji, tj. Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia. Bez zarejestrowania się uczestnika, jego udział w konferencji jest niemożliwy.

 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w Konferencji . Administratorami danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 ) są Organizatorzy – dr Izabela Fornalik , Miasto Gdynia, Gdyńska Fundacja Dom Marzeń oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni.
  2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji konferencji.
  3. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konferencji.

 6. INNE SPRAWY
  1. Uczestnictwo w konferencji oraz warsztatach zostaje udokumentowane certyfikatem, który będzie można odebrać w SEKRETARIACIE KONFERENCJI. Certyfikat udziału w konferencji będzie można odebrać w dniu 15 kwietnia 2016 r. po godzinie 13:00. Certyfikat udziału w warsztatach będzie można odebrać w dniu 16 kwietnia 2016 r. po zakończeniu warsztatów.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas konferencji.
  3. Uczestnicy udzielają organizatorom wydarzenia nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas Konferencji oraz warsztatów, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez organizatorów działalnością.
  4. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu konferencji przez uczestników bez zgody Organizatora.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub wprowadzenia drobnych zmian w jej programie.
  6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
  7. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
  8. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorami drogą elektroniczną : adres e-mail seksualnoscniepelnosprawnych@gmail.com